WE ARE THE
HATTER

อัพเดทข่าวสาร ข้อมูลโครงการ
และกิจกรรมของเหล่า The Hatter ได้ที่นี่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการรับรู้และแสดงพลัง ความเข้าใจ ความห่วงใย
“ผู้ป่วยโรคลมชัก” ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสังคมเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้น

WE ARE THE HATTER